Health Sciences Institute

Hakkımızda

abdullah-olgun

Prof. Abdullah Olgun
Dekan

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete ’de İstinye Üniversite’sinin kuruluşuna dair kararda da belirtildiği üzere İstinye Üniversitesinin enstitülerinden biri olarak kurulmuştur.

Enstitümüz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda, “Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” , “Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği”, “ İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yüksek lisans ve doktora öğretimini yürütmektedir.

Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, sağlık hizmetlerine olan talebi artırmakta ve bu taleplere cevap verebilecek, yeniliklere açık, bilimsel bilgi birikimine sahip ve güncel literatürü takip edebilen sağlık profesyonellerinin yetişmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Lisansüstü eğitim ile sağlık bilimleri alanında sağlık hizmetlerine yönelik bilgi ve becerilerin artırılarak, hızla değişen ve artan bu ihtiyaçlara cevap verilmesi gerekmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün lisansüstü programlarında kazanılan bilgi ve beceriler ile bireyler, mesleki felsefe, bilimsel yaklaşım, bilimsel araştırma, kanıta dayalı uygulamaları kullanabilmekte ve lider sağlık profesyoneli rolünü üstlenebilmektedirler. Mezuniyet sonrası programlar ile bireylere mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve edinilen teorik bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek hedeflenmektedir.

 

Lisansüstü eğitim programının ilk basamağı olan yüksek lisans eğitimi ile öğrencilere; seçilen alandaki bilgilerin derinlemesine ve geniş kapsamlı olarak öğrenilmesini sağlamak, analitik düşünme alışkanlığını kazandırmak, araştırmanın önemini anlamak ve sağlık bilimleri alanıyla ilgili sorunların çözümlenmesinde kanıta dayalı uygulamaların nasıl kullanılacağını mesleki ve etik ilkeler doğrultusunda öğretmek hedeflenmektedir. Bu sayede bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen, bakımın kalitesini artıran, bilimsel yeniliklere açık, araştırma, danışmanlık, liderlik bilgi ve becerisine sahip alanında uzman ve üretken sağlık profesyonelleri yetiştirilmektedir.

 

Yüksek lisans eğitimi sonrasındaki basamak doktora programlarıdır ve doktora programının amacı, öğrencilere bağımsız araştırma yaparak bilimsel olaylara geniş bir bakış açısıyla yaklaşmayı öğretmektir. Bu sayede öğrencinin mevcut sorunların çözümü ya da var olan uygulamaların daha da iyileştirilmesi için gerekli adımları belirleyerek alana yenilikler sunması sağlanmaktır. Doktora programı ile alanında uzman sağlık profesyonellerinin kanıta dayalı bakım sağlama, eğitici, araştırıcı olma, danışmanlık yapma gibi özelliklerini sürdürmesi ve geliştirmesi amaçlanmaktadır. Böylece bilimsel gelişmeleri yakından takip eden ve bunları kendi alanında uygulamaya koyan, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan, sağlık politikalarına yön veren, aile ve toplumun sağlık hizmeti taleplerine yön vererek bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen profesyonel bireyler yetişmektedir.

 

Lisansüstü programlardan mezun olan bireyler, kamuya veya özel sektöre ait sağlık kurumlarında yönetici, koordinatör, üniversitelerde akademisyen, sağlık projeleri yürüten sivil toplum kuruluşlarında araştırmacı, proje koordinatörü ve eğitimci olarak çalışabilirler.

 

Prof. Dr. Abdullah OLGUN
Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü